Monograph

Christian Myschor (2014)

Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871–1918)

Publishing house Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Place of publication Poznań
Language Polish

ISBN: 978-83-63795-96-2

Książka Christiana Myschora pod wieloma względami wyróżnia się na tle dotychczasowych, tradycyjnych opracowań, poświęconych biurokracji w pruskich prowincjach wschodnich. Pojmując badaną grupę wyższych urzędników jako swoistą socjokulturową przestrzeń autor spogląda na nią "od wewnątrz". Stara się dociec, czy i w jakim stopniu przynależność do tej grupy zawodowej decydowała o pewnych wspólnych cechach socjokulturowych jej członków oraz czy różnice wynikające z pochodzenia społecznego wpływały na zachodzące między nimi stosunki. Przedstawia niezwykle szeroką paletę zagadnień. Na tle organizacji administracji pruskiej w Poznańskiem i następujących w niej zmian opisuje kolejno: portret demograficzno-społeczny wyższych urzędników [...] oraz ich drogi kształcenia i socjalizacji, przebieg karier zawodowych i szlaki przepływu przez prowincję poznańską, znajomość języka polskiego, działalność zawodową po odejściu ze służby, normy zachowania, czyli teorię i praktykę swoistego etosu urzędniczego, pozycję materialną i warunki pracy, wierność i lojalność wobec rządu, powiązania polityczne, działalność parlamentarną, wreszcie aktywność społeczną, kontakty towarzyskie i wyobcowanie względem miejscowych elit.

Cennym osiągnięciem naukowym Christiana Myschora jest też ukazanie objętej badaniem warstwy wyższych urzędników przez pryzmat komparatystyczny. Warto podkreślić, że umiejętnie uniknął swoistej pułapki uznania panującej w Poznańskiem sytuacji politycznej jako wyjątkowej i wyjaśniania jej za pomocą polsko-niemieckiego konfliktu narodowościowego. Wykazując się doskonałą znajomością literatury przedmiotu często porównuje objętą badaniem grupę urzędników z biurokracją w innych prowincjach Prus. Co więcej, w analizach komparatystycznych wykracza poza granice monarchii Hohenzollernów, ukazuje różnice między wyższymi urzędnikami w Prusach i w innych państwach niemieckich.

(Ze strony wydawcy)

  • Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem 1871-1918

    Reviewed by Dr. Christoph Schutte