25.03.2015 in Opole, Poland

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków - wręczenie

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/2159

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska

Doroczna Nagroda imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków (w latach 1991–2005 Nagroda im. Wojciecha Wawrzynka) ustanowiona została w 1991 roku z inicjatywy Rodziny Patronów Nagrody – Edyty i Piotra Wawrzynków.

Intencją fundatorów jest zachęcenie studentów do podejmowania badań śląskoznawczych wyostrzających świadomość społeczną w dziedzinach objętych formułą nagrody, tj. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do Śląska jako krainy historyczno-geograficznej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.

Organizatorem Konkursu jest Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Kapituła Nagrody na posiedzeniu 4 marca 2015 r. postanowiła przyznać nagrodęmgr. Marcinowi Wądołowskiemu za pracę pt. Muzeum Śląskie w Katowicach – między tradycją, współczesnością i przyszłością, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także dwa wyróżnienia.

Otrzymali je: mgr Kamil Bembnista za pracę pt. Transnationale Europastadt? Eine qualitative Studie in der Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec [Transnarodowe miasto europejskie? Studium jakościowe podwójnego miasta Görlitz/Zgorzelec], Freien Universität Berlin, promotor: prof. dr Jochen Roose orazmgr Aleksandra Kwiecińska za pracę Pt. Obrzędowy strój weselny w procesie przemian, Uniwersytet Opolski, promotor: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO.

Uroczyste wręczenie nagrody oraz dyplomów autorom prac wyróżnionych i promotorom prac odbędzie się 25 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 201 podczas posiedzenia Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego. Na posiedzeniu będzie obecny p. Tomasz Kostuś – Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Informacja o Autorze i nagrodzonej pracy.

Marcin Wądołowski – doktorant kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie, student Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ, absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu socjologii i kulturoznawstwa w Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie. Absolwent kursu dla przewodników industrialnych po obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Laureat II nagrody w kategorii Komunikacja Społeczna w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla studentów w ramach programu Atom dla Nauki. Zainteresowania badawcze: historia i kultura Górnego Śląska, dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska, dzieje śląskiego muzealnictwa.

Streszczenie pracy:

Przedmiotem pracy pt. Muzeum Śląskie w Katowicach – między tradycją, współczesnościąi przyszłością jest analiza dziejów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Główną tezą jest założenie o istnieniu związku pomiędzy międzywojennym Muzeum Śląskim a współczesną instytucją. Autor traktuje placówkę muzealną jako fenomen społeczno-kulturowy osadzony w ramach historii strukturalnej, starając się przy tym wpisać jej funkcjonowanie w myśl koncepcji „muzeum krytycznego" Piotra Piotrowskiego. Bazę źródłową stanowią zarówno dokumenty zastane, jaki wywiady ze współczesnymi dyrektorami Muzeum. Poprzez ukazanie kolejnych etapów istnienia bądź nie-istnienia muzeum - od okresu międzywojennego do współczesności, praca stara się ukazać relacje, jakie zachodzą pomiędzy tradycją wypracowaną w międzywojniu a obecną działalnością. Studium omawia ponadto szereg procesów cywilizacyjnych, społeczno-politycznych oraz kulturowych, które na przestrzeni XX i XXI wieku miało pośredni bądź bezpośredni wpływ na Muzeum Śląskie, nadając mu określony kierunek ideowego rozwoju.

Contact

Leokadia Drożdż