Zakład Antropologii Słowa / Instytut Kultury Polskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Warszawa, Poland
Disciplines:
Ethnology, Gender Studies, History, Cultural Studies, Literary Sciences, Philosophy
Contact:
Zakład Antropologii Słowa / Instytut Kultury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Poland
Phone: +48 123 225520324
Fax: +48 123 228287283
ikp.polon@uw.edu.pl
http://ikp.uw.edu.pl/zaklad-antropologii-slowa

Zakład Antropologii Słowa IKP UW, kierowany przez dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW, zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego, różnych jego postaci i zastosowań.

Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów słowa i pozakomunikacyjnych jego funkcji, a różne "sposoby posługiwania się słowem" rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych, w tym praktyk związanych ze sferą twórczości słownej.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno zagadnienia podstaw teoretycznych tak rozumianej antropologii słowa, jak również analizę i interpretację konkretnych praktyk językowych. W ramach prac zespołowych podejmowane są takie problemy jak: specyfika i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma, w tym zagadnienie "nachylenia piśmiennego/tekstowego"), kategoria praktyki językowej jako praktyki kulturowej, związki słowa z innymi mediami, swoistość twórczości słownej i jej gatunków oraz kategorie jej badania.

W Zakładzie zrealizowany został, z udziałem współpracowników z zewnątrz, zespołowy program badawczy "Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki" (pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Karpowicz). Obecnie realizowany jest projekt „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w perspektywie antropologii słowa” (pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW).