Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze / Arbeitsstelle für Studien zur Interkulturalität in Literatur und Theater

  • Uniwersytet Gdański
  • Gdańsk, Poland
Disciplines:
Literary Sciences, Theater and Film Studies
Contact:
Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze / Arbeitsstelle für Studien zur Interkulturalität in Literatur und Theater
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
Poland
filbr@ug.edu.pl
http://fil.ug.edu.pl/strona/57691/uber_die_arbeitsstelle

Interkulturowe literaturoznawstwo pojmuje kulturę jako dynamiczny i zmienny system wartości, zwyczajów oraz praktyk. Jednocześnie wychodzi z założenia, iż między kulturami następuje wzajemne oddziaływanie, ciągła interakcja, w wyniku której ustalona zostaje pomiędzy owymi wartości, praktykami itd. kulturowa dyferencja. W obrębie Pracowni Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze prowadzone będą badania nad interakcją między kulturą polską a niemiecką, która znajduje swoją twórczą manifestację w literaturze i teatrze, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów badawczych:

1. Konstrukcje tożsamościowe i imagologia kulturowa w literaturze i teatrze

- projekcje, konstrukcje swojskości i obcości, auto- i heterostereotypy/doświadczenie swojskości i obcości

- recepcja „Innego" w na poziomie językowym, wizualnym i formalnym

- tożsamość hybrydowa, trzecia przestrzeń

2. Spotkania, relacje między kulturami a literatura i teatr

- migracje między kulturami

- relacja centrum-peryferie

- zagadnienie hierarchii, zależności i konfliktu między kulturami

3. Interkulturowość i intertekstualność

- relacje, dialogi i korespondencje pomiędzy tekstami literackimi i teatralnymi różnych kultur

Pracownia powstała w styczniu 2013 roku przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego .

*

Die interkulturelle Literaturwissenschaft fasst Kultur als dynamisches und veränderliches System von Werten, Gewohnheiten und Praktiken auf. Sie geht von der Voraussetzung aus, dass es zwischen den Kulturen zu einer wechselseitigen Beeinflussung und fortwährenden Interaktion kommt, in deren Ergebnis zwischen diesen Werten, Praktiken usw. eine kulturelle Differenz entsteht. Im Rahmen der Arbeitsstelle zur Erforschung von Interkulturalität in der Literatur und im Theater wird die Manifestation von Interaktionen zwischen der deutschen und polnischen Kultur in der Literatur und im Theater untersucht.
Thematische Schwerpunkte sind:

1. Identitätskonstruktionen und kulturelle Imagologie in der Literatur und im Theater

- Projektionen, Konstruktionen des Selbst und des Anderen, Auto- und Heterostereotype, Selbst- und Fremderfahrungen
- Die Wahrnehmung des Anderen auf der sprachlichen, visuellen und formalen Ebene
- Hybride Identität, der „dritte Raum" (Homi K. Bhabha)

2. Begegnungen und Relationen zwischen den Kulturen in der Literatur und im Theater

- Migrationen zwischen den Kulturen
- Verhältnis von Peripherie und Zentrum
- Hierarchien, Abhängigkeiten und Konflikte zwischen Kulturen

3. Interkulturalität und Intertextualität
- Beziehungen, Dialoge und Korrespondenzen zwischen literarischen und Theatertexten verschiedener Kulturen

Die Arbeitsstelle wurde im Januar 2013 am Institut für Germanistik der Universität Gdańsk gegründet.