Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie

  • Kraków, Poland

Ośrodek Badawczy Facta Ficta został założony przez Ksenię Olkusz i Krzysztofa M. Maja celem zaszczepienia na gruncie polskim zachodniej refleksji nad współczesną kulturą (w tym także kulturą popularną) i nowymi mediami. Idea Ośrodka zaistniała w odpowiedzi na zaobserwowane w ramach współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami i środowiskami naukowymi różnice pomiędzy zachodnimi a polskimi tendencjami w humanistyce i naukach społecznych.

Prezesem zarządu fundacji jest dr Ksenia Olkusz, która od początku funkcjonowania Ośrodka zabiega o zwiększanie obszarów działalności naukowej, problematyczne zróżnicowanie realizowanych projektów badawczych oraz kształtowanie dynamicznego środowiska naukowego.

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna w zakresie wspierania i promocji badań nad kulturą (w tym również kulturą popularną) i nowymi mediami, zwanymi dalej badaniami nad kulturą. Celami szczegółowymi Fundacji są:
  1. obserwacja zagranicznych trendów w badaniach nad kulturą i ich zaszczepianie w polskim środowisku naukowym,
  2. rozpowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat istotnych zjawisk kształtujących współczesną kulturę artystyczną i medialną,
  3. popularyzację wyników badań z zakresu badań nad kulturą prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców, dydaktyków i ludzi kultury,
  4. wspieranie konkretnych inicjatyw z zakresu badań nad kulturą będących przejawem cennej aktywności naukowej i dydaktycznej,
  5. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych wpływających na rozwój współczesnej kultury,
  6. organizacja i promocja wolontariatu w środowiskach akademickich.
— wyciąg ze statutu fundacji

Ośrodek prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest uwzględniany w rejestrze przedsiębiorców).

Obecny Zarząd Ośrodka

Ksenia Olkusz (Prezes Zarządu)
Krzysztof M. Maj (Członek Zarządu)

Jako że Ośrodek Badawczy Facta Ficta jest fundacją non-profit nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.

NIP: 9452183274
REGON: 361028361
KRS: 0000547578

7 references: