09.09. until 13.09.2019 in Wrocław, Poland

TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek „nowego świata"?/TRIDUUM HISTORICUM – der Anfang vom Ende oder der Anfang einer "neuen Welt"?TRIDUUM HISTORICUM – beginning of the end or beginning of the 'new world'

 • 09.09. until 13.09.2019
 • Event languages: English, German, Polish
 • Deadline for submissions: 15.06.2019
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Event location: Wrocław
 • Type of Event: Call for Papers

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7650

CALL FOR PAPERS: Cykl trzech międzynarodowych konferencji „TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek »nowego świata«?" – Wrocław, 9–13 września 2019 (zgłoszenia do 15 czerwca 2019)

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznica rewolucyjnego roku '89 skłania zarówno do refleksji i podsumowań dotyczących stanu wiedzy historycznej oraz pamięci zbiorowej społeczeństw o minionym czasie, jak i do podjęcia próby poszerzenia horyzontów badawczych o dziedziny pokrewne: socjologię, antropologię kultury, psychologię, a także o perspektywy i ogląd rzeczywistości wojennej i powojennej państw sąsiednich oraz specyfiki Dolnego Śląska.

Cykl trzech międzynarodowych konferencji

TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek „nowego świata"?

Wrocław, 9–13 września 2019 r.

 • Konferencja „Rok 1939. Pamięć – Historia – Utopia"

Konferencja interdyscyplinarna ma na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństw, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej – na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej różnych narodowości i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne. Celem konferencji jest przeprowadzenie swego rodzaju diagnozy świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa oraz wskazanie kierunków upamiętniania i kształtowania tej świadomości.

Rok 1939 ma być datą symboliczną, metaforyczną cenzurą czasową końca „starego" i początków „nowego świata".

Osoba odpowiedzialna i organizator: Agnieszka Klarman
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl
tel. 71 326 9742

 • Konferencja „»Jądro ciemności« – II wojna światowa w Europie Środkowo-Wschodniej"

Konferencja stawia sobie za cel możliwie jak najszersze ujęcie kwestii przebiegu II wojny światowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Obok przyjrzenia się sprawom militarnym niezwykle cenne będzie spojrzenie także na kontekst społeczny i ekonomiczny konfliktu oraz na wybór tej części Starego Kontynentu jako miejsca Zagłady Żydów. Podczas konferencji poruszone będą m.in. tematy polityki okupacyjnej reżimów nazistowskiego oraz sowieckiego, z uwzględnieniem tak oporu wobec nich, jak i zjawiska kolaboracji, a także ekonomicznego wymiaru konfliktu. Kolejnym celem wydarzenia będzie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób II wojna światowa zmieniła społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, i przeanalizowanie różnorakich postaw grup oraz jednostek w latach konfliktu.

Główne tematy konferencji:

- działania militarne
- reżimy okupacyjne
- ruch oporu i kolaboracja
- społeczeństwo i gospodarka w warunkach wojennych
- Zagłada Żydów

Osoba odpowiedzialna i organizator: Kamil Frączkiewicz
kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl
tel. 71 326 9741

 • Konferencja „Dolny Śląsk 1939–1989. Przemiany, specyfika, tożsamość

Konferencja mająca na celu ukazanie wyjątkowości Dolnego Śląska na tle reszty kraju w toku przemian, jakie zachodziły w tym rejonie w omawianym okresie, poprzez wykazanie różnic, uwypuklenie jego specyfiki i lokalnych uwarunkowań, a z drugiej strony także znalezienie podobieństw i elementów wspólnych z pozostałymi rejonami. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy powstała przez ten czas swego rodzaju „tożsamość Dolnego Śląska" i czy możemy już dzisiaj mówić o takim pojęciu.

Konferencja odbędzie się w formie paneli dyskusyjnych.

Osoba odpowiedzialna i organizator: Krzysztof Kupeć
krzysztof.kupec@ipn.gov.pl
tel. 71 3269768

Język konferencji: polski, angielski, niemiecki

Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne. Na każde wystąpienie przewidziane jest 20 minut. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej; organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Przewidujemy publikację referatów w recenzowanym tomie studiów.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl; kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl; krzysztof.kupec@ipn.gov.pl w terminie do 15 czerwca 2019r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

CALL FOR PAPERS

TRIDUUM HISTORICUM – der Anfang vom Ende oder der Anfang einer "neuen Welt"?

Eine Reihe von drei internationalen Konferenzen der Niederlassung des Instituts für Nationales Gedenken in Wrocław (Anmeldungen bis 15. Juni 2019)

Der 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs und der 30. Jahrestag des Revolutionsjahres 89' bewegt zum Nachdenken und der Vornahme von Zusammenfassungen hinsichtlich des Standes des historischen Wissens und des kollektiven Gedächtnisses der Gesellschaften über die Vergangenheit sowie zum Versuch, den Forschungshorizont um verwandte Bereiche: Soziologie, Kulturanthropologie, Psychologie und auch um Perspektiven und Übersicht der Kriegs- und Nachkriegsrealitäten der Nachbarländer sowie der Spezifität Niederschlesiens zu erweitern.

Wrocław, 9.-13. September 2019

 1. Konferenz „Das Jahr 1939. Gedächtnis-Geschichte-Utopie" Die interdisziplinäre Konferenz zielt darauf ab, die Frage des Gedächtnisses und des historischen Bewusstseins von Gesellschaften in einem breiteren Kontext darzustellen und die Mechanismen der Erinnerung an historische Erfahrungen und deren Einfluss auf das zeitgenössische Bild der nationalen Geschichte einerseits und auf die psychologischen Auswirkungen von nationalen Traumata andererseits aufzuzeigen, die sich sowohl im kollektiven als auch im individuellen Bewusstsein verschiedener Nationalitäten manifestieren und zeitgenössische soziale Phänomene beeinflussen. Ziel der Konferenz ist es, eine Art Diagnose des historischen Bewusstseins der heutigen Gesellschaft zu stellen und die Richtungen der Erinnerung und Gestaltung dieses Bewusstseins zu weisen. 1939 soll ein symbolisches Datum, eine metaphorische Zeitzensur des Endes des "Alten" und der Anfänge der "Neuen Welt" sein.Verantwortliche und Organisatorin: Frau Agnieszka Klarmanagnieszka.klarman@ipn.gov.pl0048 71 3269742
 2. Konferenz "Herz der Dunkelheit" – der Zweite Weltkrieg in Mittel- und Osteuropa"Die Konferenz stellt sich das Ziel, eine möglichst umfassende Übersicht des Verlaufs des Zweiten Weltkriegs in Mittel- und Osteuropa zu geben. Zusätzlich zu den militärischen Fragen wird es äußerst wertvoll sein, den sozialen und wirtschaftlichen Kontext des Konflikts und die Wahl dieses Teils des Alten Kontinents als Ort der Vernichtung von Juden zu betrachten. Während der Konferenz werden die Themen der Besatzungspolitik der nationalsozialistischen und sowjetischen Regime, einschließlich des Widerstands gegen sie diskutiert. Das nächste Ziel der Veranstaltung wird auch der Versuch sein, die Fragen zu beantworten, wie der Zweite Weltkrieg die Gesellschaften Mittel- und Osteuropas verändert hat, und die unterschiedlichen Einstellungen von Gruppen und Individuen in den Konfliktjahren zu analysieren.Die Hauptthemen der Konferenz:- Militärische Aktivitäten- Besatzungsregime- Widerstandsbewegung und Kollaboration- Gesellschaft und Wirtschaft unter Kriegsbedingungen- JudenvernichtungVerantwortlicher und Organisator: Herr Kamil Frączkiewiczkamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl0048 71 3269741
 3. Konferenz Niederschlesien 1939-1989: Transformationen, Besonderheiten, Identität Ziel der Konferenz ist es, die Einzigartigkeit Niederschlesiens im Vergleich zu den übrigen Teilen des Landes im Laufe der Veränderungen, die in dieser Region während der diskutierten Zeit stattgefunden haben, aufzuzeigen, indem Unterschiede, deren Besonderheit und lokale Bedingungen hervorgehoben und andererseits auch Gemeinsamkeiten und Elemente mit anderen Regionen gefunden werden. Bei der Konferenz wird beabsichtigt die Frage zu beantworten, ob in dieser Zeit eine Art "Identität Niederschlesiens" entstanden ist und ob wir heute von einem solchen Begriff sprechen können.Die Konferenz findet in Form von Diskussionsrunden statt.Verantwortlicher und Organisator: Herr Krzysztof Kupećkrzysztof.kupec@ipn.gov.pl0048 71 3269768

Die Konferenz findet vom 9. bis 13. September 2019 in Wrocław statt.

Konferenzsprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch

Der Veranstalter stellt Simultandolmetscher zur Verfügung. Für jeden Beitrag werden 20 Minuten vorgesehen. Wir berechnen keine Konferenzgebühr. Der Veranstalter sichert Unterkunft und Verpflegung. Wir planen, Referate in einem überprüften Studienband zu veröffentlichen.

Bewerbungen sind bis zum 15. Juni 2019 [FORMULAR - Link] an die folgenden E-Mail-Adressen zu richten:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl; kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl; krzysztof.kupec@ipn.gov.pl

Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, die Themen der eingereichten Vorträge auszuwählen.

CALL FOR PAPERS

TRIDUUM HISTORICUM – beginning of the end or beginning of the 'new world'?

Cycle of three international conferences held by the Wrocław Branch of the Institute of National Remembrance (applications until 15 June 2019)

The 80th anniversary of the outbreak of the second world war and 30th anniversary of the revolutionary year of 1989 encourage reflections and summations both concerning the status of historical knowledge and the collective memory of societies about their past, as well as the undertaking of an attempt to extend research horizons by related fields: sociology, cultural anthropology, psychology, and also by the perspectives and perception of the war and post-war reality of neighbouring countries and the specifics of the Lower Silesia.

Wrocław, 9-13 September 2019

 1. Conference 'YEAR 1939 Memory-History-Utopia'This interdisciplinary conference is aimed at reviewing in a broader context the issue of the historical memory and awareness of societies, showing the mechanisms of remembering historical experiences and their effect on the contemporary image of national history, on the one hand, and on the psychological consequences of national traumas manifested in both the national and individual awareness of various nations and influencing contemporary social phenomena, on the other. The purpose of the conference is to conduct a kind of diagnosis regarding the historical awareness of contemporary society and to indicate directions of memorializing and developing this awareness.The year of 1939 would be a symbolic date, a metaphorical dividing line indicating the end of the 'old' and beginning of the 'new world'.Person responsible and organizer: Agnieszka Klarmanagnieszka.klarman@ipn.gov.pl71 3269742
 2. Conference '<< Heart of darkness >> - second world war in Central and Eastern Europe'The goal of this conference is to present as broadly as possible the issue regarding the progress of the 2nd world war in the area of the Central and Eastern Europe. Apart from the review of military issues, it will be extremely valuable to look also at the social and economic context of the conflict and choosing this part of the Old Continent as the place of Holocaust. The topics raised during the Conference will include the occupation policies of the Nazi and Soviet regimes, taking into consideration both resistance against it and the phenomena of collaboration, as well as the economic dimension of the conflict. Another purpose of the event will be an attempt to answer the question of how the second world war changed the societies of Central and Eastern Europe, and to analyse the various attitudes of groups and individuals during the years of the conflict.The main topics of the conference:- military actions- occupying regimes- resistance and collaboration- society and economy in the conditions of war- the HolocaustPerson responsible and organizer: Kamil Frączkiewiczkamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl71 3269741
 3. Conference Lower Silesia 1939-1989. Changes, specific features, identity.This conference is aimed at presenting the uniqueness of Lower Silesia compared to the rest of the country during transformations which took place in this region in the discussed period by showing differences, emphasizing its specific features and local conditions, and on the other hand also finding similarities and common elements with other regions. The purpose of the conference is an attempt to answer the question of whether a kind of 'Lower Silesian identity' appeared during this time and whether we can now talk about such a term.The conference will be held in the form of discussion panels.Person responsible and organizer: Krzysztof Kupećkrzysztof.kupec@ipn.gov.pl71 3269768

The conference will take place on 9-13 September 2019 in Wrocław.

Language of the conference: Polish, English, German

The organizers will ensure simultaneous translation. It is assumed that each presentation will last 20 minutes. We do not charge any conference fee; the organizers provide accommodation and meals. We anticipate publication of articles in the reviewed volume of studies.

Please send your application to the email address:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl; kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl; krzysztof.kupec@ipn.gov.pl before 15 June 2019 [FORM - link] The organizers reserve to themselves the right to select the submitted topics of presentations.


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

TRIDUUM HISTORICUM – начало конца или начало „нового мира"?

Цикл трех международных конференций вроцлавского Отделения Института Национальной Памяти (заявки принимаются до 15 июнья 2019 года.)

80-ая годовщина начала ВТОРОЙ мировой войны и 30 годовщина революционного 89-ого года побуждают задуматься и подвести итоги как о состоянии исторических знаний и коллективной памяти обществ о прошлом времени, так и попытаться расширить исследовательские горизонты на смежные области:социологию, антропологию культуры, психологию, а также на перспективы и взгляд военной и послевоенной действительности соседних стран и специфики Нижней Силезии.

г. Вроцлав, 9-13 сентября 2019 г.

 1. Конференция „1939 ГОД Память-История-Утопия"Цель междисциплинарной конференции - подход в более широком контексте кпроблеме памяти и исторического сознания обществ, указание механизмовзапоминания исторического опыта и его влияния с одной стороны на современный образ национальной истории, с другой стороны на психологические последствия национальной травмы, проявляющиеся как в коллективном, так и в индивидуальном сознании разных национальностей и влияющие на современные социальные явления. Цель конференции - проведение своего рода диагностики исторического сознания современного общества и указание направлений, в которых будет отмечаться и формироваться это сознание.1939 год должен стать символической датой, метафорической цензурой времени конца «старого» и начала «нового мира».Ответственное лицо и организатор: Агнешка Клярман (Agnieszka Klarman)agnieszka.klarman@ipn.gov.pl+ 48 71 3269742
 2. Конференция „<< Ядро тьмы >> - Вторая мировая война в Центральной и Восточной Европе")Конференция ставит перед собой цель максимально широкого рассмотрения вопроса о ходе Второй мировой войны на территории в Центральной и Восточной Европы. Вместе с рассмотрением вопросов, связанных с военным делом,чрезвычайно ценным будет взгляд на социальный и экономический контекст конфликта, а также на выбор этой части Старого Континента как места Уничтожения Евреев. Во время конференции будут затронуты, в частности, темы оккупационной политики нацистского и советского режимов, с учетом как сопротивления им, так и явления коллаборации, а также экономического размера конфликта. Другой целью мероприятия будет также попытка ответа на вопрос, как Вторая мировая война изменила общества Центральной и Восточной Европы и проведение анализа различных позиций групп и отдельных лиц в годы действия конфликта.Основные темы конференции:- военные действия- оккупационные режимы- сопротивление и коллаборация- общество и экономика в военных условиях- Уничтожение ЕвреевОтветственное лицо и организатор: Камиль Фронцкевич (Kamil Frączkiewicz)kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl+ 48 71 3269741
 3. Конференция Нижняя Силезия 1939-1989. Трансформации, специфика, тождество.Цель конференции - показать уникальность Нижней Силезии на фоне остальных регионов страны, трансформаций, которые произошли в этом регионе в течение указанного периода, посредством указания различий, выделения его специфики и местных условий, а с другой стороны также найти сходства и элементы общие с остальными регионами. Цель конференции - попытка ответить на вопрос, существовало ли своего рода „тождество Нижней Силезии" за это время и можем ли мы уже сегодня говорить таком понятии.Конференция будет проводиться в виде панельных дискуссий.Ответственное лицо и организатор: Кшиштоф Купець (Krzysztof Kupeć)krzysztof.kupec@ipn.gov.pl+ 48 71 3269768

Конференция будет проводитсяв днях 9-13 сентября 2019 г. во Вроцлаве.

Языки конференции: польский, английский, немецкий

Организаторы обеспечат синхронный перевод. На каждое выступление предусматривается 20 минут. Мы не взимаем плату за конференцию; организаторы обеспечивают расквартирование и питание. Мы предусматриваем публикацию статей в рецензируемом томе исследований.

Заявки следует отправлять на адрес электронной почты:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl; kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl; krzysztof.kupec@ipn.gov.pl в срок до до 15 июнья 2019 года 2019 г. [ФОРМА - ссылка] Организаторы оставляют за собой право выбора полученных тем выступлений.

Formularze zgłoszeniowe:

Anmelden Formular:

Application form:

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР:

https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/69892,CALL-FOR-PAPERS-Cykl-3-miedzynarodowych-konferencji-TRIDUUM-HISTORICUM-poczatek-.html

Contact

Kamil Frączkiewicz