08.06. until 30.11.2015 in Opole, Poland

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków - edycja XXV

  • 08.06. until 30.11.2015
  • Event languages: English, German, Polish
  • Deadline for submissions: 30.11.2015
  • Instytut Śląski

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/2624

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2015 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie Warunki uczestnictwa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2015 roku. Prosimy o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–081 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku. Prace w formie elektronicznej (PDF lub Word) można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com.

Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon, e-mail).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tysiąca złotych.

W imieniu Kapituły Nagrody
Mgr Leokadia Drożdż
Sekretarz Kapituły

Contact

Leokadia Drożdż