20.02. until 21.02.2015 in Konstanz, Germany

A New Organon. Science Studies in Poland between the Wars

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/669

A New Organon.

Science Studies in Poland between the Wars.

Workshop, 20.-21. Feb. 2015, organized by Friedrich Cain/Bernhard Kleeberg

The workshop will discuss the works of the “science of science” working group Koło Nau­ko­znaw­cze, which met from 1928 onwards on a regular basis to debate recom­men­dations for the ad­vancement of (Polish) science and the academic system. Sociolo­gists, philosophers, literary cri­tics and scientists published their papers every year until 1939 in the journal Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój (i.e. Polish Scien­ce. Its Requirements, Organization and De­velopment) that from 1936 on­wards was ac­com­panied by an international sister publication named Organon. Objects of interest we­re “scientific creativity” (Antoni B. Dobrowolski), the idea to establish a socio-psy­cho­lo­gical “science of knowledge” (Florian Znaniecki), or the prac­ti­cal application of a “science of science” to society (Maria Ossowska und Stanisław Ossowski). Unlike the works of Lud­wik Fleck which had been benevolently reviewed by Jan Dem­bowski in Nauka Polska, most of these papers – maybe except those of Znaniecki – seem to have fallen into ob­li­vion, even though some of their considerations about science studies and the or­ga­ni­za­tion of science (in a broad sense) have been taken up amongst others by John Des­mond Bernal and Robert K. Merton. The aim of the workshop is to reconstruct the for­got­ten history of this Warsaw based sociology of knowledge and science from the inter­war pe­riod and to subsequently publish an English edition of pivotal articles with de­tailed com­ments. A volume containing the translated original texts as well as con­textua­lising essays will be published in the new book series Historische Wis­sens­for­schung (Historical Science Stu­dies) at the renowned publishing house Mohr-Siebeck in Tü­bingen in 2015.
Ein neues Organon.

Wissen(schaft)sforschung im Polen der Zwischen­kriegs­zeit

Workshop, 20.-21. Feb. 2015, organisiert von Friedrich Cain/Bernhard Kleeberg

Der geplante Workshop widmet sich den Arbeiten des „wissenschaftswissenschaftlichen“ Ar­beits­kreises Koło Nauko­znaw­cze, im Rahmen dessen ab 1928 mehrmals im Jahr So­zio­lo­gen, Phi­losophen, Lite­ra­tur- und Naturwissen­schaft­ler zusam­menkamen, um Vor­schlä­ge zur För­de­rung des (polnischen) Wis­sen­schafts­systems zu formu­lieren. Etliche wich­tige Artikel wur­den bis 1939 jährlich in der Zeit­schrift Nauka Polska. Jej potrzeby, orga­nizacja i rozwój (dt. Pol­nische Wis­sen­schaft. Ihre Be­dürfnisse, Or­ga­ni­sation und Ent­­wick­lung) veröffentlicht, die ab 1936 von der in­ter­na­tio­nal orientierten Schwester­pub­li­kation Organon begleitet wurde. Dis­kussionsgegenstand waren u.a. „wissen­schaft­li­che Kreativität“ (An­toni B. Dobrowolski), die Mög­lichkeit einer so­zial­psy­cho­logischen „Wis­sen­schaft vom Wis­sen“ (Flo­rian Znaniecki) oder die gesell­schaft­lichen Anwendungs­mög­lichkeiten einer „Wissenschaft der Wis­sen­schaft“ (Ma­ria Ossowska und Stanisław Os­sowski). Im Gegensatz zu den Schriften Ludwik Flecks, die in der Nauka Polska von Jan Dem­bowski wohlwollend rezensiert wurden, sind die meisten die­ser Arbeiten – vielleicht mit Aus­nah­me derer Znanieckis – heute in Vergessenheit ge­raten, ob­wohl eini­ge Überlegungen zur Wis­sen­schafts­forschung und -organisation unter an­de­rem von John Desmond Ber­nal und Robert K. Merton auf­ge­grif­fen wurden. Ziel des Work­shops ist es, diese verschüttete Ge­schich­te die­ser von War­schau ausgehenden Wis­sens­so­zio­lo­gie der Zwi­schen­kriegs­zeit aufzu­arbeiten und zen­trale Aufsätze anschließend in engl­ischer Über­setzung mit detaillierten Kom­men­ta­ren he­raus­zu­geben. Geplant ist ein ausführlich ein­ge­lei­te­ter Band mit den übersetzten Ori­ginaltexten und wis­sen­schaft­lichen Bear­beitungen in der Buch­rei­he Histo­ri­sche Wissens­for­schung (Mohr-Siebeck) für 2015.
Nowy Organon.

Nauka o nauce i wiedzy w Polsce międzywojennej

Warsztaty, 20.-21. lut. 2015, organizowane przez Friedricha Caina/Bernharda Kleeberga

Zaplanowane warsztaty będą poświęcone działalności tzw. Koła Naukoznawczego, w ramach któ­re­go od 1928 r. spo­ty­kali się kilka razy w roku wybitni socjologowie, filozofowie, lite­ra­tu­ro­znawcy oraz przy­rodnicy, aby wy­pra­co­wać propozycje na rzecz (polskiego) systemu nauk.Co­rocznie aż do 1939 r. pu­blikowane były licz­ne ważne ar­ty­ku­ły na łamach cza­so­pisma Nau­ka Polska. Jej po­trzeby, orga­nizacja i rozwój, któremu od 1936 r. to­warzy­szyło uka­zu­jące się na arenie międzynarodowej czaso­pismo siostrzane Organon. Poruszane zagadnienia doty­czy­ły m.in. „twór­czości naukowej” (Antoni B. Do­browolski), możliwości spo­łecz­no-psycho­lo­gicz­nej „nauki o wiedzy” (Florian Zna­niecki), a także moż­liwości społecznego za­sto­sowania pew­nej „nauki o nauce” (Maria i Stanisław Ossowscy). W prze­ciwieństwie do dzieła Lud­wika Flecka, które zostało życzli­wie zrecenzowane w Nauce Polskiej przez Ja­na Dem­bowskiego, więk­szość tych prac dzisiaj – może z wy­jąt­kiem dzieł Zna­nieckie­go – popadła w za­pomnie­nie, mi­mo że niektóre rozważania dot. badania i or­ganizacji nauki zostały podjęte przez Johna Des­mon­da Bernala i Ro­ber­ta K. Mer­tona. Głównym celem warsztatów jest zatem analiza za­pom­nia­nej historii socjologii nauk wywodzącej się z War­sza­wy w okresie dwudziestolecia między­wojennego, a w dalszej kolejności wydanie najważniejszych tekstów z Ko­ła Nau­ko­znaw­czego, przetłumaczonych na język angielski i opatrzonych szcze­gó­łowym komentarzem. Za­mierzona jest publikacja tomu, zawierającego obszerne wprowadzenie oraz oryginalne tek­sty w tłumaczeniu, a tak­że naukowe opra­cowania, który ukaże się w serii Histo­rische Wis­sens­forschung [„Ba­danie wiedzy historycznej”] wy­dawnictwa Mohr-Siebeck w 2015 r.

Contact

Friedrich Cain
  • A New Organon. Science Studies in Poland between the Wars

    Reported by M.A. Christoph Maisch

1 comment:

Profile image of  Friedrich Cain

  • 7 years ago
  • by Friedrich Cain
CfP folgt in Kürze!