Polskie Powroty // Polish returns

(English version below)

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

W Programie finansowane są:

1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,

2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,

3) koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy,

4) koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje komponent badawczy, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Regulamin Programu Polskie Powroty 2020

_________________________________

The aim of the Polish Returns Programme is to allow prominent Polish scientists to return to their country and take up employment in Polish higher education institutions, scientific units or research institutes. The Programme will create optimal conditions for returning scientists to conduct world-class scientific research or developmental work in Poland. The funds obtained under the Polish Returns Programme are to ensure salaries for Returning Scientists and allow them to create a Project Group (research team). Polish higher education institutions, scientific units and research institutes will be able to acquire specialists with international experience and knowledge in the field of the newest research trends in their scientific discipline.

The Programme is addressed to Polish scientists working in foreign scientific institutions who wish to make use of the knowledge and experience acquired abroad after returning to Poland, by developing their own research teams or getting involved in research carried out by existing research teams.

The following shall be financed under the Programme:

  • remuneration for the Returning Scientist together with employer costs;
  • remuneration for members of the Project Group together with employer costs;
  • resettlement expenses and costs of adapting the workplace;
  • research component financed by the National Science Centre in Poland.

Polish Returns 2020 Programme Regulations

Contact

Joanna Rutkowska
Department of Programmes for Scientists