Fulbright Slavic Award 2019-2020

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

1. University of Washington w Seattle (UW)

Wyjazd na 3 miesiące: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, w kontekście kultury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

2. University of Illinois w Chicago (UIC)

Wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Slate wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi oraz wypełnią formularz adresowy.

Szczegóły na www.fulbright.edu.pl/slavic

---------------

Fulbright Slavic Award is a 3 or 4 months grant for scholars working in Polish academic institutions who specialize in the culture and history of Poland and East-Central Europe. The grant allows to teach classes at one of the following universities that cooperate with the Polish-U.S. Fulbright Commission:

1. University of Washington in Seattle (UW)

3 months grant: courses on literature, film or cultural studies, in a historical, social or political perspective, centered around Polish culture.

2. University of Illinois w Chicago (UIC)

4 months grant: courses on cultural studies, gender studies or film/media studies in the context of Central and Eastern Europe.

Individuals eligible to apply:
 • Are Polish citizens who do not have dual Polish and U.S. citizenship or permanent residence in the U.S. (green card).
 • Are not in the United States at the time of submitting the application and have not resided in the United States for five or more consecutive years in the six-year period preceding the date of application. A candidate who has lived in the United States for nine months (or more) during a calendar year is deemed to have resided in the United States for that year. Additionally, preference is given to those candidates who have not had substantial recent experience in the United States, which is defined as a period aggregating more than an academic year (nine months) during the past five years.
 • Meet the formal requirements of J-1 visa.
 • Hold, at minimum, a Ph.D. degree and a position of an Assistant Professor level or higher at an academic institution in Poland.
 • Have a very good command of the English language.
 • Submit the Embark application along with the required Application Documents on time.

Deatailed information: https://en.fulbright.edu.pl/slavic/?_ga=2.12512538...

Contact

Justyna Maziarska-Lesisz