Veranstaltungen

Veranstaltungen: Anzeigen

Archiv

Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej | Konferenz

Ausschreibende Einrichtung

Uniwersyet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Disziplinen

Politikwissenschaft

Themen

Vergleichende Politik

Beschreibung

W dniu 01.06.2022 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej”.

Organizatorami konferencji są Katedra Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma na celu podsumowanie drugiej części projektu badawczego pt.: „’Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”, zrealizowanego pod kierownictwem Dr. Artura Kopka (UEV) i Prof. Doroty Piontek (UAM) oraz współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN).

Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy projektu było pytanie o granice pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. Podczas realizacji jego pierwszej części wielopłaszczyznowej analizie w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej poddane zostały struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania w percepcji polityków, jako odbiorców rożnego rodzaju ekspertyz. Szczególna uwaga została przy tym poświęcona rozróżnieniu pomiędzy naukowym doradztwem politycznym bazującym na wiedzy akademickiej, a lobbingiem zorientowanym na reprezentację interesu, oraz kryteriom legitymizacji oraz legalności różnego rodzaju procesów doradczych w ramach podejmowanych decyzji politycznych. Po tym jak w ramach pierwszej części projektu przy pomocy wypracowanych instrumentów i modeli przeanalizowano w szczegółowy sposób percepcję polskich i niemieckich parlamentarzystów, w kolejnym kroku zainteresowania badawcze zostały rozszerzone o perspektywę ekspertów, jako drugiej strony doradczej interakcji, w celu dokładniejszego określenia podobieństw oraz różnic w postrzeganiu politycznych procesów doradczych w Polsce i w Niemczech.

Niniejszy projekt ma charakter pilotażowy. Jego celem jest przeprowadzenie analizy podobieństw oraz różnic zarówno struktury jak i sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego oraz lobbingu w państwach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zadaniem tej analizy jest identyfikacja najistotniejszych problemów w obrębie doradztwa politycznego oraz lobbingu. Ujęcie przykładu Polski i Niemiec jako studium przypadku relacji pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi UE tworzy podstawę dla badań porównawczych mających na celu wypełnienie zidentyfikowanej w tej dziedzinie luki badawczej w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w praktyce politycznej, jak i politologicznej debacie naukowej. Dlatego też obok prezentacji wyników analizy przeprowadzonej w ramach projektu w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej konferencja ma stanowić przyczynek do szerzej zakrojonego projektu badawczego uwzględniającego również inne kraje europejskie.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym. Językiem konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Szczegóły związane z konferencją oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji: www.wim.amu.edu.pl

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka (kopka@europa-uni.de)

Weitere Angaben

dr Artur Kopka

Datei(en)

Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.