Stellen & Stipendien

Stellen & Stipendien: Anzeigen

Nabór na 2 stanowiska ekspertek/ekspertów | Stellenangebot

Disziplinen

Kunstwissenschaft Kulturwissenschaft Geschichtswissenschaft Internationale Beziehungen Literaturwissenschaft Sonstige Politikwissenschaft Slawistik Soziologie

Themen

Area Studies Grenzregionen Ostmitteleuropa Zeitgeschichte Kulturerbe Geschlechtergeschichte Deutsch-polnische Beziehungen Europäische Geschichte Geschichte der Volksrepublik Polen Jüdisch-polnische Beziehungen Erinnerungsgeschichte Polnisch-ukrainische Beziehungen Polen-Litauen Polnisch-Litauische Union Zweiter Weltkrieg

Beschreibung

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ogłasza nabór na 2 stanowiska ekspertek/ekspertów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy 

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 

Podstawa zatrudnienia: 

Umowa o pracę na czas określony, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia w formule delegowania wynoszący łącznie z okresem próbnym 36 miesięcy. Pracodawca zapewnia pracownikowi mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało: 

 • realizacja przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN;  
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez CBH PAN; 
 • publikacja artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i językach obcych; 
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi (w tym niemieckimi i polskimi); 
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych; 
 • realizacja własnych projektów naukowych.

Wymagania niezbędne:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych; 
 • doświadczenie w zakresie badań nad historią i problematyką społeczną w stosunkach polsko-niemieckich w kontekście dziejów i współczesności Europy; 
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego; 
 • doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i popularnonaukowych; 
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych; 
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole; 
 • rezydencja podatkowa w Polsce. 

Mile widziane: doświadczenie w zakresie upowszechniania treści za pośrednictwem nowych mediów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny; 
 • życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 
 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych; 
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnychw celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ekspertki/eksperta”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: edyta.lisiecka@cbh.pan.pl lub na adres pocztowy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 1 grudnia 2022 r.

Informujemy, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl 
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; 
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN/PAN; 
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 1 grudnia 2022 r. 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym; 
 7. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN.

Weitere Angaben

Edyta Lisiecka
Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.