Neuerscheinungen

Neuerscheinungen

Haben Sie in den letzten drei Monaten etwas Neues publiziert? Oder wissen Sie von einem neu erschienenen Buch oder Artikel, den andere Polenforscher:innen nicht verpassen sollten? Teilen Sie uns all das unter info@pol-int.org mit. Wir werden Ihre Publikation(en) dann in unsere beständig wachsende Liste an Neuerscheinungen aufnehmen.

Publikationen: Anzeigen

Uchodźcy czy migranci? Społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej (06.2023)

Open Access
Autor:in(nen)
Robert Miron Staniszewski
DOI
10.33896/SPolit.2023.68.1
Abstract

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaka jest społeczna

percepcja pojęć „uchodźca” oraz „migrant”? oraz Czy w świetle badań opinii publicznej

pojęcia te są równow ażne, czy też mają odmienną konotację (treść językową) oraz deno-

tację (zakres)? Punktem wyjścia do analizy jest identyfikacja słownikowo-encyklopedyczna,

statystyczna oraz formalno-prawna znaczenia tych nazw. Analiza przedstawiona warty-

kule oparta jest na wynikach badań opinii publicznej „Społeczna percepcja uchodźców

zUkrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”, które zostały

zrealizowane w latach 2022–2023 przez zarządzany przez autora LAB badawczy. Chcąc

w sposób holistyczny odtworzyć społeczną percepcję „uchodźców” oraz „migrantów”

autor opracował wielowymiarowy wskaźnik (indeks), który nazwał Social Perception of

Migrants Index (SPMI). Efektem analizy jest identyfikacja cech konstytuujących nazwy

„uchodźca” oraz „migrant”, jak również ich denotacji. Autor proponuje również wprowa-

dzić nowe pojęcie dotyczące kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz

kryzysu uchodźczego na granicy polsko-ukraińskiej, które nazwał „hybrydowym kryzysem

humanitarnym”.

The aim of article is to answer the questions: what is the public perception

of the terms ‘refugee’ and ‘migrant’? as well as In the light of opinion polls, are these

terms equivalent or do they have a different connotation (linguistic content) and

denotation (scope)? The starting point for the analysis is the identification of the

dictionary-encyclopaedic, statistical and formal-legal meanings of these names. The

analysis presented in the article is based on the results of the public opinion research

“Social perception of refugees from Ukraine, migrants and actions taken by the Polish

state”, which was carried out between 2022 and 2023 by the research LAB managed

by the author. In order to holistically reconstruct the social perception of ‘refugees’ and

‘migrants’, the author developed a multidimensional indicator (index), which he called the

Social Perception of Migrants Index (SPMI). The result of the analysis is the identification

of the constitutive features of the names ‘refugee’ and ‘migrant’ as well as their denotation.

The author also proposes to introduce a new concept concerning the migration crisis on the

Polish-Belarusian border and the refugee crisis on the Polish-Ukrainian border, which he

called a ‘hybrid humanitarian crisis’.

Disziplinen
Kulturwissenschaft Sprachwissenschaft Politikwissenschaft Soziologie
Themen
Migration Politischer Diskurs Öffentliche Meinung
Zurück
Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.