Sammelband

Bogdan Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch (2018)

Język a Media. Wzory języka we współczesnych mediach

Verlag Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Erscheinungsort Kraków
Seitenzahl(en) 244
Reihe prace monogriczne 846
Sprache Polnisch

ISBN: ISBN 978-83-8084-120-8; ISSN 0239-6025

„Monografia zawiera kilkanaście tekstów Autorek i Autorów z różnych ośrodków akademickich, w których prowadzone są badania medioznawcze. Nauka o mediach integruje wiele dyscyplin, wykorzystując ich dorobek i nadając im nową jakość. W przypadku analizowanego tomu można stwierdzić, że jest to jakość wysoka. Odwołując się do „Mistrza i Małgorzaty" warto też zauważyć, że zdecydowanie w recenzowanej publikacji nie ma produktów „drugiej świeżości". Poruszana jest aktualna problematyka, istotna zarówno dla badaczy, jak i użytkowników mediów. Została ona ujęta wielopłaszczyznowo, profesjonalnie, a przy tym ciekawie. Wartość merytoryczna nie wyklucza przyjemnści lektury, analizowana praca jest na to dowodem".

z recenzji

dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, prof. UWM

„Redaktorzy tomu zwrócili uwagę na problemy interesujące badaczy zajmujących się językiem współczesnych mediów - wielość dyskursów medialnych, multimodalność współczesnych mediów, specyfikę języka reklamy. W tomie znaleźć można bardzo interesujące, nowatorskie metodologicznie opracowania mieszczące się w zakresie badań mediolingwistycznych. Ich przydatność docenią nie tylko lingwiści, lecz także medioznawcy wyrośli z paradygmatów badawczych innych niż filologiczne".

z recenzji

Dr hab. Danuty Kępy-Figury, prof. UMCS