Baza Slawistyczna/Slavic Database

Fundacja Slawistyczna – której założeniem jest wspieranie badań naukowych i upowszechnienie wiedzy o językach i kulturach narodów słowiańskich – obchodzi w tym roku jubileusz: została powołana w 1992 roku przez warszawskie środowisko slawistów. Przez tych dwadzieścia lat skupili się wokół jej idei nie tylko warszawscy uczeni zajmujący się językiem, kulturą i literaturą Słowian, ale także ludzie kultury w całym kraju i za granicą. Do priorytetowych zadań Fundacji należy ciągła współpraca ze światowymi centrami slawistycznymi. Co godne podkreślenia – od samego początku Fundacja zwraca też uwagę na promocję młodego pokolenia slawistów.

Od 2000 roku Fundacja skutecznie pozyskuje środki finansowe na publikacje: dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie działalności upowszechniającej naukę wydała do końca 2011 roku ponad 30 książek. Niektóre z jej publikacji były pokłosiem konferencji. We współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju (z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Katedrą Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego) obok seminariów i konferencji ogólnopolskich przez lata 2006-2011 Fundacja zorganizowała cztery duże międzynarodowe konferencje, m.in. w cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości".

Upowszechniając badania slawistyczne, Fundacja współpracuje także z innymi instytucjami: m.in. z Pilskim Domem Kultury oraz z Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie" w Berdiańsku na Ukrainie. Od kilku lat wraz z Towarzystwem Polsko-Serbołużyckim w Warszawie organizuje comiesięczne odczyty wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Te spotkania – promujące badania slawistyczne – cieszą się popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

-------------------------------------

The Slavic Foundation is celebrating its jubilee this year. Its task is to support research and to popularize knowledge about the languages and cultures of Slavic nations. It was created in 1992 by a circle of Slavists working in Warsaw. During these twenty years of operation the idea has drawn not only Warsaw based scholars working in Slavonic languages, culture and literature, but also intellectuals and artists from Poland and abroad. The Foundation considers it its priority to cooperate with Slavonic centers from all over the world on regular bases. It needs to be emphasized that from the very beginning the Foundation has been paying special attention to promoting a new generation of Slavists.

Since 2000 The Foundation has been successfully obtaining funding for publications: with the support from the Ministry of Science and Higher Education it has published over 30 books by the end of 2011. Some of these were results of conferences organized. In the years 2006-2011 the Foundation organized four big international conferences in cooperation with the major research centers in the country (The Institute for Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, the Institute for Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw and the Department of Ethnology at the University of Wrocław), including the cycle "Constructing and Deconstructing Identity", as well as a number of smaller seminars and conferences for Polish scholars.

In an effort to popularize the Slavic research, the Foundation has been working with other institutions, including the Community Center in Piła and the Polish Cultural and Educational Society "Revival" in Berdyansk in Ukraine. For the last few years it has been organizing monthly lectures by eminent scholars from Poland and abroad, in cooperation with the Polish-Sorbian Society. These meetings have been particularly popular with the younger audiences, further promoting the Slavic studies.

Kontakt

dr hab. Ewa Golachowska
ul. Jaracza 6/12 00-378 Warszawa