Monographie

Jolanta Skierska (2019)

Bezpieczeństwo socjalne mieszkańców Zielonej Góry w latach 1950-1956 w świetle protokołów Komisji Zdrowia oraz Komisji Pracy i Pomocy Społecznej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze

Verlag Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Erscheinungsort Zielona Góra
Seitenzahl(en) 330
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7842-387-4

Problemy historii bezpieczeństwa społecznego, a tym samym także bezpieczeństwa

socjalnego, mieszczą się w dziale historii społecznej, chociaż przedmiot uniwersytecki
„bezpieczeństwo narodowe" wykładany jest obecnie – w zależności od uczelni – na
różnych wydziałach: humanistycznych, nauk społecznych, a nawet ekonomii i zarządzania.
Jako dyscyplina „nauki o bezpieczeństwie" zaliczone zostały w najnowszych
uregulowaniach do nauk społecznych. Badacze, którzy zajmują się tą tematyką, zmuszeni
są więc do interdyscyplinarności, zazwyczaj na styku historii społecznej i socjologii.
Wymóg ten w całej rozpiętości spełnia dr Jolanta Skierska, która podjęła się niełatwego
zadania opublikowania protokołów dwóch komisji, działających w latach 1950-1956
przy Miejskiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze oraz opatrzenia ich w obszerny
komentarz.
Całość została podzielona na dwie części: na opracowanie naukowe oraz na oryginalną
edycję źródeł archiwalnych. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą szybko
sprawdzić wiarygodność prezentowanych faktów i ocen na podstawie załączonego
materiału źródłowego, przechowywanego pierwotnie w Archiwum Państwowym
w Zielonej Górze.

[frg. wstępu]

http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/bezpieczenstwo-socjalne-mieszkancow-zielonej-gory-w-latach-1950-1956-w-swietle-protokolow-komisji-zdrowia-oraz-komisji-pracy-i-pomocy-spolecznej-przy-prezydium-miejskiej-rady-narodowej-w-zielonej-gorz/