Monographie

Monika Peplińska (2018)

Grzech we współczesnej polszczyźnie: studium językowo-kulturowe = The conceptualisation of sin in contemporary Polish

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Erscheinungsort Bydgoszcz
Seitenzahl(en) 210
Reihe Bydgoskie studia nad pragmatyką językową
Sprache Polnisch

ISBN: 9788380182141

W trzecim tomie serii „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową" autorka podejmuję próbę odtworzenia obrazu grzechu utrwalonego zarówno w języku, jak i w kulturze. Analizy językowe prowadzi na płaszczyźnie synchronicznej, sporadycznie sięgając też do faktów dawnych. Impulsem do podjęcia rozważań na temat funkcjonowania grzechu w językowo-kulturowej przestrzeni jest tu z jednej strony brak kompletnej, całościowej publikacji poświęconej językowym aspektom grzechu, z drugiej zaś – coraz powszechniejsze przekonanie, iż w wieku sekularyzacji grzech stał się dla wielu ludzi pojęciem przestarzałym, częściej identyfikowanym z naruszeniem normy, działaniem wbrew przyjętym zasadom, niż z kategoriami ściśle religijnymi.

(Ze strony internetowej wydawcy.)