Zeitschrift

Instytut Zachodni (seit 1945)

Przegląd Zachodni nr 4/2018

Frequenz vierteljährlich
Sprache Polnisch

ISSN: 0033-2437

Artykuły i opracowania zawarte w najnowszym wydaniu „Przeglądu Zachodniego" pokazują przenikanie się pozornie odległych sfer sportu i polityki, zarówno służące rozwojowi jednostek i pokojowej egzystencji narodów, jak i instrumentalnie wykorzystywane w życiu publicznym, społecznej manipulacji czy międzynarodowej propagandzie.

Osadzone w złożonej historii XX w. artykuły dotyczące konfrontacji sportu z totalitaryzmem czy propagandą państw autorytarnych dokumentują trudne wybory, do jakich zmuszały ówczesne realia. Mimo wszystko przebijają z nich pozytywne przykłady osób dążących, nawet za cenę trudnych kompromisów, do ocalenia sportu jako części humanistycznej kultury i jego moderującego wpływu na postawy i świadomość uczestników, animatorów i kibiców. Czasy współczesne, do których odnieśli się autorzy kolejnych opracowań, nasiliły znane zjawiska i przyniosły nowe, pod których rosnącym wpływem znajduje się sport: osiągającą monstrualne rozmiary komercjalizację, doping i propagandową instrumentalizację.

Choć ciągle jesteśmy świadkami wykorzystywania sportu w polityce, a także obecności polityki w sporcie, historia potwierdza, że to etos jednostek: amatorów, zawodowców, organizatorów oraz kibiców, pomaga zachować najcenniejszy, humanistyczny walor rywalizacji.


Sport w polityce, polityka w sporcie

Od Redakcji

Ryszard Wryk, Sport polski w cieniu swastyki. Szkic historiograficzny

Tomasz Sikorski, Propagandowy obraz polskiego sportu w Polskiej

Kronice Filmowej. Okres stalinizmu (1949 -1956)

Artur Pasko, Sprawa polskich kandydatów i członków

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w okresie Polski Ludowej

Dariusz Wojtaszyn, Uczeń kontra mistrz. Rywalizacja NRD ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami bloku wschodniego

Marta Studenna-Skrukwa, Citius-Altius-Fortius – Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku jako strategia promocyjna radzieckiej modernizacji u schyłku epoki Breżniewa

Anna Kobierecka, Negatywne konsekwencje dyplomacji sportowej dla wizerunku państwa. Przykład letnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro

Grzegorz Skrukwa, Megawydarzenia sportowe na obszarze postradzieckim a kreowanie wizerunku państw-gospodarzy

Michał Marcin Kobierecki, Igrzyska Afrykańskie i Najwyższa Rada Sportu w Afryce jako inicjatywy na rzecz zbliżenia państw afrykańskich

Tomasz Czapiewski, Sport jako arena politycznego konfliktu. Donald Trump przeciwko lidze futbolu amerykańskiego

Radosław Kossakowski, Polityka, lokalne konteksty i mentalność ultra

– historia ruchu ultras w Europie

Andrzej Denka, O dramaturgicznej inscenizacji oraz historycznej mityzacji zwycięstwa piłkarskiego na przykładzie filmu Cud w Bernie

(Das Wunder von Bern 2003) Sönke Wortmanna

Tomasz Nakoneczny, Współczesna „kulturalizacja" sportu jako forma kompensacji

Izabela Wróbel, KompetencjeUnii Europejskiej wdziedzinie sportua prawo jednostki do aktywności sportowej

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

Aleksy Chmiel,Zarys historii gońców w utrzymywaniu łączności oraz w rywalizacji wojskowo-sportowej w Drugiej Rzeczypospolitej

Maciej Łuczak, Mateusz Witkowski, Leszek Jarosławski, Trenerzy szermierki w Poznaniu po II wojnie światowej

OCENY I OMÓWIENIA

Ryszard Wryk, Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej (omów.Dariusz Wojtaszyn)

Verhungert – verscharrt – vergessen. Den Opfern des KZ-Außenlagers-

-Fünfteichen zum Gedenken(omów. Roman Dziergwa)

Kryzys uchodźczy czy kryzys demokracji

Ewa Wanat, Deutsche nasz. Reportaże berlińskie (omów. Alicja Bartnicka)