Zeitschrift

Instytut Zachodni (seit 1945)

Przegląd Zachodni nr 1/2018

Frequenz vierteljährlich
Sprache Polnisch

ISSN: 0033-2437

Kwestie ujęte w lakonicznym haśle - Europa: polityka, gospodarka, kultura ukazane zostały w najnowszym wydaniu „Przeglądu Zachodniego" na szerokim tle, tym razem jednak nie chodzi o zmagania cywilizacji i kryzysy otwierające nowe perspektywy, lecz o zmiany instytucjonalne i funkcjonalne. Choć przeobrażenia te są również reakcją na trwające przesilenia, świadczą o zaawansowaniu procesów integracyjnych, coraz ściślej wiążących decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach z sytuacją prawną oraz faktyczną obywateli i mieszkańców kontynentu.

Drugim mianownikiem łączącym część prezentowanych opracowań są rzutujące na sytuację Europy czynniki mające swe źródła w bliższym i dalszym sąsiedztwie, a także zagadnienia globalne, takie jak ekspansja Chin czy pragmatyka ONZ. Bez mała każdy z podjętych przez autorów prezentowanego tomu problemów, należących do sfery aktywności państw, organizacji międzynarodowych, instytucji oraz podmiotów gospodarczych, uczelni czy nawet wspólnot wyznaniowych, choć sięga odległych w przestrzeni czy zakresie działań rozwiązań, znajduje odzwierciedlenie w zwyczajnej codzienności. Sieć niezliczonych zależności i wpływów determinuje warunki, w jakich Europie przychodzi decydować o współpracy państw i społeczeństw oraz relacjach ze światowym otoczeniem, a dynamiczny charakter przemian siłą rzeczy czyni je coraz bliższymi świadomości ludzi.Od Redakcji

Janusz Józef Węc, Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski

Marek Rewizorski, Między targami a argumentacją. Kontekstualne spojrzenie na rolę Unii Europejskiej w G20

Sebastian Paczos, Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej w dobie kryzysu

Tomasz Morozowski, Unia Europejska w poszukiwaniu odpowiedzi na ekspansję gospodarczą ChińskiejRepublikiLudowej w Europie

Wojciech Bąba, Relacje europejskich państw b. ZSRR z Unią Europejską – stan i perspektywy

Katarzyna Nagel, Determinanty aktywnej polityki rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Magdalena Kapela, Katarzyna Osiecka, Wpływ kosztów pracy na pol-

skieksport

Grzegorz Dybowski, Zmiany jakościowe w światowym systemie żywnościowym

Jerzy Menkes,Anna Kociołek-Pęksa, Aksjologia praw człowieka jako wyznacznik pragmatyzmu ONZ. Nowy paradygmat bezpieczeństwa i prawa człowieka – metaforyzacje w prawie

Cezary Kościelniak, Kryzys czy poszukiwanie nowej formuły uniwersytetu humboldtowskiego?

Anna Szczepańska-Dudziak, Konsulat USA w Poznaniu – w cieniu zimnowojennej rywalizacji (1946-1951)

Katarzyna Jędraszczyk, Cerkiew prawosławna na Ukrainie i w Rosji po 2013 r. wobec wyzwań politycznych, konfliktu rosyjsko-ukraińskiegooraz pytań o granice suwerenności

Julita Rachwalska, Polak-katolik, Niemiec-ewangelik – obecność stereotypu narodowościowo-wyznaniowego wśród ludności kościerskiej okresu międzywojennego (1920-1939)

RAPORTY Z BADAŃ

Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Aleksandra Kania, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Piotr Trąpczyński, Globalny kryzys gospodarczy – perspektywa makro-i mikroekonomiczna w Polsce i Grecji

OCENY I OMÓWIENIA

Piotr Oleksy, Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza (omów. Grzegorz Skrukwa)

Z KRONIKI NAUKOWEJ

Hans-Jűrgen Abromeit, 500 Jahre Reformation. Luthers Welt, Luthers Weg, Luthers Wirkung

Agata Haas, Robert Wieczorek, Colloquium Opole 2017. W 500-lecie Reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa

Karol Janoś, Europa socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w U