kwartalnik naukowy Uniwersytet Pedagogiczny

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie Studia de Cultura

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w punktowanym kwartalniku naukowym „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura".

W 2019 roku kwartalnik został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych", otrzymując dotację wydawniczą.

Kwartalnik „Studia de Cultura" jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce kulturoznawczej i medioznawczej. Wiodącą w piśmie dyscypliną naukową wg aktualnej klasyfikacji są nauki o kulturze i religii (w ramach dziedziny nauk humanistycznych), a dodatkową - nauki o komunikacji społecznej i mediach (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych (lecz nie studia przypadków) oraz artykuły przeglądowe, w dalszej kolejności - komentowane komunikaty o wynikach badań oraz artykuły recenzyjne.

Poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii. Tematyka ostatnich numerów obejmuje m.in.: cyberpsychologię, postprawdę i fake news w dyskursie medialnym, teatr w edukacji.

Tematyka najbliższych trzech numerów odnosić się będzie do music studies, kulturoterapii oraz do nowych metod i metodologii badania mediów i literatury.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów w języku angielskim (i, ewentualnie, w innych językach kongresowych) do powyższych planowanych numerów czasopisma.

Teksty prosimy przesyłać na adres: studiadecultura@gmail.com w terminach:

  • (metal) music studies – do 30 czerwca 2019
  • kulturoterapia – do 30 września 2019
  • nowe metody i metodologie badania mediów i literatury – do 31 grudnia 2019

Wersją pierwotną czasopisma jest drukowana, dodatkowo na bieżąco publikujemy poszczególne numery na naszej stronie internetowej. Artykuły opatrzone są licencją Creative Commons 4.0, a opłata za procedowanie z nadesłanym tekstem nie jest pobierana od autorów.

Proces recenzji jest przeprowadzany w standardzie double blind review.

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii) znajdują się na stronie internetowej:

http://studiadecultura.up.krakow.pl/index

Redakcja

Kontakt

Agnieszka Walecka-Rynduch