Specjalista ds. Projektów w Instytucie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (NR REF. 5/2018)

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie zajmująca się międzynarodową współpracą w zakresie badania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o historii Europy XX wieku, poszukuje osoby na stanowisko:


Specjalista ds. Projektów (NR REF. 5/2018)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zielna 37

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę, zastępstwo


Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Projektów:

Realizacja projektów IESPS, w tym m.in.:

 • Wsparcie Działu Projektów i Komunikacji w planowaniu i realizacji działań w poszczególnych projektach IESPS,
 • opracowywanie dokumentów projektowych, w tym planów, umów i sprawozdań
 • kontakt z partnerami i kontrahentami IESPS,
 • wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych.

Wymagania wobec kandydata/ki:

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane: historia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, europeistyka,
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy projektowej (preferowane doświadczenie
  w realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Dodatkowe (mile widziane)

 • znajomość drugiego języka obcego (w szczególności niemieckiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub rumuńskiego),
 • doświadczenie w pracy w państwowej instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach podejmujących współpracę międzynarodową.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku międzynarodowym,
 • możliwość przedłużenia współpracy po zakończeniu umowy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: office@enrs.eu do 16 listopada, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. Projektów".

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • List motywacyjny podpisany przez kandydata, zawierający jedną z wybranych klauzul:

a)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.

Podpis kandydata do pracy
……………………………………….


b)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ww. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
Podpis kandydata do pracy
……………………………………….

 • Podpisane przez kandydata Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest państwowa instytucja kultury: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, jako pracodawca, za który czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jego Dyrektor.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: adam.barbasiewicz@cottyn.pl.

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, hostingu i usuwania awarii.

6. Administrator korzystając z usług oferowanych przez Google (zgodnie z poniższą definicją) zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe spółce Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej "Google"), która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę.

Komisja Europejska decyzją 2016/1250 stwierdziła, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są również standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan/Pani pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl#en....

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres kolejnych 9 miesięcy po zakończeniu obecnej rekrutacji.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie.

11. Wobec Państwa nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy


Proces rekrutacji

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Kontakt