Sammelband

Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Wlżbieta Sidoruk, Ewa Wampuszyc (Red.) (2017)

Geograficzne przestrzenie utekstowione

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Erscheinungsort Białystok
Seitenzahl(en) 420
Reihe Poetyka i Horyzonty Tradycji
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7431-514-2

Geograficzne przestrzenie utekstowione są czwartą opublikowaną w ramach serii „Poetyka i Horyzonty Tradycji" monografią zbiorową poświęconą kategorii przestrzeni, kluczowej dla współczesnych dyskursów humanistycznych takich, jak: geopoetyka, geokrytyka, geografia humanistyczna czy historia topograficzna. Niniejszy tom stanowi kontynuację problematyki zaprezentowanej we wcześniejszych: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki (Białystok 2012), Geografia i metafora (Białystok 2014) oraz Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze (Białystok 2015), a zarazem poszerza ją o zagadnienia dotyczące związków między miejscem geograficznym, a jego tekstową reprezentacją. Artykuły składające się na monografię inspirowane są pytaniem o możliwe formy utekstowienia przestrzeni, która zmienia się, przeobraża lub znika. Przedmiotem analiz są zatem teksty będące artykulacją jednostkowego bądź zbiorowego doświadczenia przestrzennego. Autorzy artykułów, mniej lub bardziej otwarcie, poddają refleksji sprawczą moc tekstów literackich i kulturowych, opisujących konkretną przestrzeń geograficzną.

(Od Redakcji)

Spis treści