Sammelband

Marek Wierzbowski, Alicja Plucińska-Filipowicz (red.) (2016)

Prawo budowlane. Komentarz

Verlag Wolters Kluwer SA
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 832
Sprache Polnisch

ISBN: 987-83-264-9641-7

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.

Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego etapach - podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, przedstawiają również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków. Na uwagę zasługują także praktyczne rady, jak uniknąć komplikacji łączących się z koniecznością uwzględniania wymagań stawianych przedsięwzięciom inwestycyjnym, m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa autorskiego czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

W publikacji uwzględniono ostatnie zmiany ustawodawcze, które wynikają głównie z noweli do Prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 r., tj. ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz z ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Autorzy omawiają również wchodzące w życie w 2016 r. zmiany w Prawie budowlanym w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej - oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych.

(Ze strony wydawcy)

  • Prawo budowlane. Komentarz

    Rezensiert von Dr. Jolanta Czartoryska