Artikel in Sammelband

Mateusz Jagieła / Transformacje Prawa Prywatnego (2011)

Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny

Herausgeber Katedra Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Aidministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Verlag Transformacje Prawa Prywatnego
Erscheinungsort Kraków
Reihe 4/2011
Sprache Polnisch

ISBN: ISSN 1641–1609

Pełny tekst artykułu na stronie: http://biedronne.home.pl/transformacje/wp-content/uploads/2012/01/tpp_4-2011_jagiela.pdf

Streszczenie
Niniejsze opracowanie zawiera rozważania na temat, jakie prawo jest właściwe dla umów timesharingowych zawierających „element obcy". Podstawą analizy są przepisy Wspólnotowe oraz krajowe prawa prywatnego międzynarodowego. Omówiono takie zagadnienia jak regulacja instytucji timesharingu w prawie polskim, kwestie kolizyjno-prawne: kwalifikację stosunków timesharingu, dopuszczalność wyboru prawa i zakres zastosowania prawa właściwego dla relacji timesharingowych; poruszono kwestie statutu kontraktowego, statutu personalnego oraz statut właściwego dla formy umów timesharingowych. Poruszono zagadnienie przepisów wymuszających swoją właściwość mających zastosowanie do stosunków timesharingu.

S u m m a r y
The article presents an analysis regarding which law is applicable to timeshare contracts containing a "foreign" element. The analysis is based on the Community regulations and domestic regulations of private international law. The article discusses the following issues: the regulation of the timeshare contract under the Polish law, the nature of timeshare legal relationships, the admissibility of the choice of law and the scope of application of the law applicable to the timeshare relationships; the law applicable to contract is discussed, as well as law applicable to persons and law applicable to the form of timeshare contract. Moreover, the article discusses the issue of the overriding mandatory rules that must be applied to the timeshare legal relationships.