Artikel in Sammelband

Marcin Jamroży / Agnieszka Kopeć / Stephan Kudert (2014)

Opodatkowanie opcji pracowniczych w relacji polsko-niemieckiej

Herausgeber Adam Kopiński / Agnieszka Bem
Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Erscheinungsort Wrocław
Reihe PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 326
Sprache Polnisch

ISBN: 1899-3192

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych przyznania pracownikom opcji na akcje. Na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego mogą wy- stąpić kolizje dotyczące kwalifikacji przychodów oraz określenia momentu ich powstania. Rozbieżności te zwiększają ryzyko podatkowe takich programów, z drugiej jednak strony mogą się okazać interesującym instrumentem optymalizacji podatkowej. W wyniku takich kolizji może dochodzić do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, ale również do nieopodatkowania względnie opodatkowania na relatywnie niskim poziomie. W przypadku oddelegowania pracowników uczestniczących w planie motywacyjnym zaleca się już na eta- pie planowania identyfikację i ocenę wszelkich determinant obciążenia podatkowego.

Słowa kluczowe: opcje pracownicze, vesting, sprzedaż akcji.