Monographie

Piotr Tafiłowski (2013)

"Imago Turci". Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Erscheinungsort Lublin
Sprache Polnisch

ISBN: 9788377843123

Celem prezentowanej rozprawy jest zbadanie obrazu wroga świata chrześcijańskiego – Imperium Osmańskiego – w literaturze polskiej okresu jagiellońskiego. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania autora są publikowane drukiem turcyki jako gatunek literacki. Na szerokim tle międzynarodowym zbadano polską literaturę antyturecką i poddano analizie obraz Turka w literaturze polskiej w podziale formalnym na gatunki piśmiennicze oraz obecność tego typu piśmiennictwa w księgozbiorach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Szczególny nacisk położono na interpretację zgromadzonych materiałów źródłowych w ujęciu bibliologicznym oraz w kontekście komunikacji społecznej w danej Polsce, podkreślając rolę książki jako narzędzia tejże komunikacji.

(Streszczenie ze strony: http://ksiegarnia.pwn.pl/)

  • Polen-Litauen und die Osmanen in der Frühen Neuzeit

    Rezensiert von Mariusz Kaczka