Monographie

Piotr Zariczny (2013)

Opozycja w NRD i w PRL – wzajemne relacje i oceny

Verlag Europejskie Centrum Solidarności
Erscheinungsort Gdańsk
Seitenzahl(en) 230
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-62853-07-6

Książka podejmuje temat ważny dla badań dziejów opozycji intelektualnej w systemie politycznym byłej NRD i PRL, aktualny w perspektywie dzisiejszej ożywionej dyskusji na temat fenomenu „zniewoleń krótkiego stulecia" oraz relewantny ze względu na komparatystyczny profil badania stosunków polsko-niemieckich. Autor odkrywa ciekawe tropy, na przykład bezwarunkowy pacyfizm grup opozycyjnych w NRD w konfrontacji z bardziej realnopolitycznym podejściem opozycji solidarnościowej czy postnarodowy charakter projektów niezależnych w NRD oraz związany z tym problem jedności Niemiec jako kwestii polityki międzynarodowej. Publikacja odpowiada na pytanie o znaczenie kontaktów między polskimi i niemieckimi opozycjonistami. O ile Polska była dla Niemców bardzo ważnym partnerem w dążeniu do obalenia reżimu komunistycznego, o tyle dla polskiej opozycji kontakty te należały do jednych z wielu i nie miały odrębnego miejsca, co nie znaczy, że były całkowicie bagatelizowane. Wzajemne kontakty spełniały więc - przynajmniej w wypadku Polski – niewielką rolę. Jednak przyczyniły się one do upadku muru berlińskiego w 1989 roku, kilkanaście lat wcześniej tworząc podwaliny ruchu opozycyjnego w NRD.

Verlagstext

  • Opozycja w NRD i w PRL – wzajemne relacje i oceny

    Rezensiert von Daniel Logemann