Dwa stanowiska doktoranckie na Wydziale Socjologii UW w ramach projektu NCN

W ramach projektu badawczego (SONATA BIS, NCN) "Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: Podejście figuracyjne" rozpisane są dwa stanowiska doktoranckie na okres dwóch lat. Projektem kieruje dr hab. Marta Bucholc.

Opis zadań

 • Przeprowadzenie analizy kształtowania się habitusu narodowego i przebiegu procesu cywilizacji po roku 1989 w co najmniej jednej sferze nierówności wymienionej powyżej, na podstawie analizy danych zastanych i wytworzonych metodą wywiadów, z uwzględnieniem relacji między sferami nierówności a polityką, religią lub prawem, oraz przygotowanie na tej podstawie rozprawy doktorskiej w formie monografii.
 • Przygotowanie scenariusza wywiadów, nadzór nad pracą osób prowadzących wywiady i przeprowadzenie analizy wywiadów.
 • Współpraca z osobami zatrudnionymi w projekcie na stanowiskach post-doc w celu przeprowadzenia porównawczej analizy kształtowania się habitusu narodowego i przebiegu procesu cywilizacji po roku 1989 w sferach nierówności w Polsce i w wybranych innych krajach byłego bloku wschodniego.
 • Ukończenie rozprawy w ciągu czterech lat oraz przygotowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi członkami zespołu co najmniej trzech artykułów, w tym co najmniej dwóch po angielsku.
 • Współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz pozostałych form upowszechniania wyników projektu.

Wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk społecznych, nauk o kulturze lub historii. Wysoka średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów magisterskich na uniwersytecie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub równoważnym.
 • Doświadczenie w stosowaniu dowolnych badań metod jakościowych, co najmniej elementarna znajomość metod ilościowych (udział w projektach badawczych będzie dodatkowym atutem).
 • Dobra znajomość teorii społecznej (poświadczona ocenami). Udokumentowane zainteresowanie teorią Norberta Eliasa będzie ważnym dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość polskiego i angielskiego w mowie i piśmie (znajomość innych języków, zwłaszcza języków środkowoeuropejskich, będzie dodatkowym atutem).
 • Zainteresowanie badaniami co najmniej jednej ze sfer nierówności wskazanych powyżej, znajdujące odzwierciedlenie w przebiegu studiów lub w działalności społecznej kandydatki/ta (doświadczenie w badaniach co najmniej jednej ze sfer nierówności, zwłaszcza w pracy magisterskiej, będzie ważnym dodatkowym atutem).
 • Silna motywacja do intensywnej pracy nad rozprawą doktorską i publikacjami w ramach projektu.
 • Gotowość do związania się z projektem na cały okres studiów doktoranckich i przygotowania pracy doktorskiej pod kierunkiem kierowniczki projektu.
 • Gotowości do zaangażowania się w prace zespołu, w tym do udziału w organizacji konferencji i warsztatów.

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium
Wysokość stypendium: 4.000 zł miesięcznie
Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2020 r.
Uwaga: Po dziewięciu miesiącach nastąpi weryfikacja wyników pracy. Jeśli nie będą one zadowalające, umowa stypendialna zostanie rozwiązana.

Dodatkowe informacje

Kandydaci proszeni są o wysłanie następujących dokumentów:

 • Życiorys naukowy, zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (w szczególności: udziale w projektach badawczych, publikacjach, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym, wystąpieniach na konferencjach naukowych, udziale w warsztatach i szkoleniach, umiejętności obsługi programów komputerowych).
 • Wykaz wszystkich ocen w formie wydruku z USOS oraz kopia dyplomu magistra lub zaświadczenie o przewidywanym terminie obrony pracy magisterskiej wystawione przez promotorkę/a; termin obrony musi przypadać nie później niż 30 września 2020 roku.
 • Uzyskanie tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy w projekcie jest warunkiem podpisania umowy stypendialnej.
 • List motywacyjny zawierający wskazanie sfer nierówności, których badaniem kandydat/ka zamierza zająć się w pracy doktorskiej i proponowanych metod badania.
 • Prosimy o podanie danych kontaktowych jednej osoby, do której możemy się zwrócić z prośbą o opinię o kandydatce/cie.
 • Elektroniczna wersja pracy magisterskiej bądź innego dłuższego tekstu (artykuł, pracy rocznej, rozdziału pracy magisterskiej).
 • Podpisany formularz "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych" (dostępny: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/...)

Sposób składania aplikacji
Dokumenty należy przesłać mailem jako dwa pliki w formacie pdf (jeden plik zawierający pracę magisterską bądź inny dłuższy tekst, drugi – wszystkie pozostałe dokumenty) na adres mailowy kierowniczki projektu (bucholcm@is.uw.edu.pl) nie później niż 15 sierpnia 2020 roku. Komisja zaprosi nie więcej niż sześcioro wybranych na podstawie oceny dokumentów kandydatek/kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne prowadzoną za pośrednictwem komunikatora elektronicznego.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej 15 września 2020 roku.


Kontakt

dr hab. Marta Bucholc